Projekty


Podpora rehabilitačních pobytů pro dětské uživatele KI SUKI 2024
SUKI získal dotaci na podporu rehabilitačního pobytu pro děti na rok 2024 od Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2024.
Výše dotace: 80 000 Kč
Podíl dotace: 70% způsobilých výdajů projektu
Zdroj financování: Státní rozpočet
Cílem projektu je podpora rodin s dítětem se sluchovým postižením či přímo s kochleárním implantátem v jejich účasti na letním edukačním rehabilitačním pobytu, který se v letošním roce uskuteční v hotelu Kavka Malá Skála. Druhým cílem projektu je podpora dospívajících uživatelů kochleárního implantátu (mezi 14-18 roky) bez rodičů se zaměřením na podporu samostatnosti a komunikačních dovedností v bezpečném prostřední zajišťujícím odbornou péči.

Podpora rehabilitačních pobytů pro dospělé uživatele KI SUKI 2024
SUKI získal dotaci na podporu rehabilitačního pobytu pro dospělé uživatele kochleárního implantátu na rok 2024 od Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2024.
Výše dotace: 24 000 Kč
Podíl dotace: 70% způsobilých výdajů projektu
Zdroj financování: Státní rozpočet
Cílem projektu je podpora dospělých osob se sluchovým postižením (dále SP) čekajících na implantaci, či přímo s kochleárním implantátem v jejich účasti na letním edukačním rehabilitačním pobytu. Podpora je rovněž zaměřena na podporu účasti rodičů dětí se sluchovým postiženým, které jsou držiteli průkazu ZTP/P do 7 let na letním rehabilitačním
pobytu.


SUKI je příjemcem projektu z European citizens found financovaného z EHP fondů

Projekt byl vybrán v rámci programu Active Citizens Fund, výzvy pro Akční granty –Posílení neziskových organizací 2023.

Předmětem projektu je podpora digitalizace činnosti Spolku. Jednodušší bude jednak správa dat, plateb, vydávání potvrzení o přijetí daru pro daňové účely a další. Zjednoduší se rovněž předávání informací prostřednictvím emailů. Dojde ke zlepšení elektronické správy dat týkající se členů Spolku, jejich členských poplatků, darů, databáze kontaktů apod. Zjednodušením administrace dojde ke zlepšení přehlednosti spravovaných dat a rychlejším výstupům potřebných dat.

Celková částka grantu je 100 000 Kč.
Odpovědná osoba: Mgr.Leona Pejcharová
Annotation: Currently, member database management is implemented within complex tables. As the number of members increases, their use becomes difficult. As part of the proposed project, digitization of the Association’s activities will be supported. On the one hand, it will be easier to manage data, payments, issuing confirmation of receipt of a donation for tax purposes, and more. Sending information via email will also be simpler. Part of the project also includes the purchase of a laptop to ensure the mentioned activities.

Zážitkem k porozumění

SUKI je partnerem projektu:
Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004854), který je spolufinancován z evropských strukturálních a investičních fondů. Projekt byl podán na základě výzvy MŠMT ČR (OP VVV): 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV).

Hlavním příjemcem projektu je 3. základní škola Heuréka, s.r.o., partnerem je Nadační fond Dar sluchu a Spolek uživatelů kochleárního implantátu (SUKI).

Výstupem projektu bude interaktivní metodika pro učitele prvního stupně běžných základních škol, kterým do třídy nastoupí žák s vadou sluchu. Bude vytvořeno třicet metod a osmdesát konkrétních plánů hodin. Metody využívané v projektu kladou – vzhledem k cílové skupině – důraz na názornost. Lze zde tedy uplatnit řadu metod již běžně využívaných v základních školách Heuréka, která se tak stane zásadním zdrojem inspirace.

V rámci projektu vznikne též mobilní výstava o sluchu a zvuku. Tato výstava navštíví zapojené školy a další místa, kde bude žádána. Stabilně pak bude provozována v prostorách NF Dar sluchu Újezd 26, 110 00 Praha 1.

Třetí dílčí aktivitou v projektu je kroužek na podporu sociálně-emočních a komunikačních dovedností dětí mladšího školního věku. I v tomto kroužku klademe důraz na inkluzi, proto bude otevřen dětem slyšícím, ale také dětem s vadou sluchu.

Více informací získáte od hlavní koordinátorky projektu, paní Leony Pejcharové, na telefonním čísle + 420 774 174 113 (všední dny 8-18 hodin), případně na emailu lpejcharova@isheureka.cz.